آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.
# اشتراک مجموعه قیمت
1 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
2 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
3 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
4 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
5 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
6 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
7 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
8 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
9 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
10 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
11 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 5A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
12 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 5B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
13 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 6A کلاسهای Let's Go 250000 تومان
14 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 6B کلاسهای Let's Go 250000 تومان
15 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Family & Friends 1A کلاسهای Family and Friends 250000 تومان
16 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Family & Friends 1B کلاسهای Family and Friends 250000 تومان
17 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Family & Friends 2A کلاسهای Family and Friends 250000 تومان
18 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Family & Friends 2B کلاسهای Family and Friends 250000 تومان
19 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Family & Friends 3A کلاسهای Family and Friends 250000 تومان
20 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Family & Friends 3B کلاسهای Family and Friends 250000 تومان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145