آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم منتخبی سطح  Let's Go Starter B  ساعت 18:30 الی 19:30 روزهای  شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 1A ساعت 16 الی 17 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 2A ساعت 19:45 الی 20:45 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go 3A ساعت 17 الی 18 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مینا مویدی سطح Lets Go 4A ساعت 17:45 الی 18:45 روزهای شنبه، دو شنبه و  چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go 5َB ساعت 18:15 الی 19:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مینا مویدی سطح Lets Go 6A ساعت 19تا20 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 6B ساعت 19:45 الی 20:45 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends 1B ساعت 15 الی 16 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends 2B ساعت 16:15 الی 17:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم سوری سطح Family & Friends 4B  ساعت 20:30 تا 21:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Family & Friends 5C ساعت  10:30تا 11:30 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

کلاس خانم چعبی زاده سطح INTRO C ساعت 14 الی 15:30 روزهای دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح INTERCHANGE 1B ساعت 17:15 الی 18:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح INTERCHANGE 2A ساعت 20:30 الی 21:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس آقای ضامن سطح INTERCHANGE 2C ساعت 18:45 الی 20:15 روزهای دوشنبه و چهارشنبه

کلاس آقای ضامن سطح  Passages 1A ساعت 17 الی 18:30 روزهای دو شنبه و چهارشنبه

کلاس آقای ضامن سطح Passages 2A ساعت 20:30 الی 22 روزهای دوشنبه و چهار شنبه

کلاس خانم دهقان سطح First Friends 2A ساعت 15 الی 16 روزهای یکشنبه و پنج شنبه

کلاس خانم ستایش سطح Lets Go 1A ساعت 17 الی 18 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145