آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم فتاح سطح  Let's Go Starter B ساعت 20:15 الی 21:15 روزهای  شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends Starter ساعت 18:15 الی 19:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go 1B ساعت 18:30 الی 19:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 2B ساعت 18:15 الی 19:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مینا مویدی سطح Let's Go 3B ساعت 17:15 الی 18:15 روزهای شنبه،دو شنبه و چهار شنبه

کلاس خانم رضایی سطح Lets Go 4A ساعت 20:15 الی 21:15 روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه

کلاس خانم مهسا مویدی سطح Lets Go 4B ساعت 17:15 الی 18:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح  Let's Go 5A ساعت 18:30 الی 19:30 روزهای  شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مهسا مویدی سطح Lets Go 6B ساعت 18:30 الی 19:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم ستایش سطح Family & Friends 1A ساعت 18:30 الی 19:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Family & Friends 1B ساعت 16 الی 17 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم ستایش سطح Family & Friends 2B ساعت 19:15 الی 20:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Family & Friends 3A ساعت 20:45 الی 21:45 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends 4A ساعت 18 الی 19 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

سطح Family & Friends 4B  روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Family & Friends 5A ساعت  17تا18 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Family & Friends 6A ساعت  18:15تا19:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح INTRO B ساعت 17 الی 18 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Interchange 1A ساعت 20:15 الی 21:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح  Interchange 1C ساعت 17 الی 18 روزهای  شنبه، دو شنبه و چهارشنبه