آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go Starter ساعت 17 الی 18 روزهای شنبه، دو شنبه و  چهار شنبه

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 1A ساعت 11:15 الی 12:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go 2A ساعت 18 الی 19 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم ستایش سطح Lets Go 2B ساعت 17 الی 18 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 3A ساعت 10:45 الی 11:45 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 4A ساعت 16:30 الی 17:30 روزهای شنبه، دو شنبه و  چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go 4B ساعت 16:30 الی 17:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح  Let's Go 5A ساعت 18:15 الی 19:15 روزهای  شنبه، دو شنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مهسا مویدی سطح Lets Go 5َB ساعت 11:15 الی 12:15 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends 1B ساعت 16 الی 17 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم ستایش سطح Family & Friends 2A ساعت 17:30 الی 18:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم رضایی سطح Family & Friends 3B ساعت 19 الی20 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم مهسا مویدی سطح Family & Friends 5A ساعت  10:30تا11:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Family & Friends 5B ساعت  9:30 تا 10:30 روزهای شنبه، دو شنبه و چهار شنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Family & Friends 6B ساعت 20:45 الی 21:45 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم رضایی سطح INTRO A ساعت 10 الی 11 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح INTRO C ساعت 19:30 الی 20:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح INTERCHANGE 1B ساعت 19:30 الی 20:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مهسا مویدی سطح INTERCHANGE 2A ساعت 10 الی 11 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم چعبی زاده سطح Interchange 3B ساعت 11:30 الی 13 روزهای شنبه و دوشنبه