آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی کودکان و نوجوانان می باشد.

کلاس برگزاری دوره مربیگری زبان انگلیسی

کلاس خانم پاکباز سطح Lets Go 2B ساعت 2 الی 3 روزهای شنبه ، دوشنبه درسهای 9 تا 10:30

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 3A ساعت 10 الی 11 روزهای شنبه، دو شنبه و چهار شنبه درسهای 1 تا 4

کلاس خانم منتخبی سطح Let's Go 3B ساعت 10 الی 11 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه درسهای 5 تا 8

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 5َB ساعت 19 الی 20 روزهای یک شنبه،سه شنبه درسهای 5 تا 8

کلاس خانم نصراله زاده سطح Family & Friends 2B ساعت 11:00 الی 12:30 روزهای یک شنبه، سه شنبه 

کلاس خانم محمودیان سطح Passages 2A ساعت 10 الی 11:30 روزهای دو شنبه و پنج شنبه درسهای 1تا3

کلاس خانم منتخبی سطح INTRO D ساعت 9 الی 10:30 روزهای شنبه، دو شنبه  درس 13 تا 16

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145