آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go Starter B ساعت 17 الی 18 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends Starter ساعت 19:15 الی 20:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم ستایش سطح Lets Go 1B ساعت 20 الی 21 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Lets Go 2B ساعت 18 الی 19 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 3A ساعت 18 الی 19 روزهای دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Let's Go 3B ساعت 19:10 الی 20:10 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم دهقان سطح Lets Go 4A ساعت 18:30 الی 19:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مینا مویدی سطح Lets Go 5َB ساعت 20 الی 21 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Lets Go 6B ساعت 19:30 الی 20:30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم ستایش سطح Family & Friends 2A ساعت 19:15 الی 20:15 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم فتاح سطح Family & Friends 3B ساعت 18 الی 19 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Family & Friends 4A ساعت 18 الی 19 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم منتخبی سطح Family & Friends 5B ساعت  ۱۹:۱۵تا۲۰:۱۵ روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

کلاس خانم دهقان سطح INTRO B ساعت 20 الی 21 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

کلاس خانم مینا مویدی سطح Interchange 1A ساعت 21 الی 22:15 روزهای شنبه و چهارشنبه

کلاس خانم محمودیان سطح Interchange 2B ساعت 20 الی 21:15 روزهای شنبه، دوشنبه 

کلاس آقای ضامن سطح Interchange 3B ساعت 21:15 الی 22:30 روزهای دوشنبه و چهارشنبه

کلاس آقای ضامن سطح Passages 1B

کلاس آقای ضامن سطح Passages 1C ساعت 20 الی 21:15 روزهای دوشنبه و پنج شنبه

کلاس خانم ستایش سطح First Friends 3A ساعت 18 الی 19 روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنجشنبه

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.

آدرس:فارس - استهبان - بلوار قائم - ساختمان روبروی بانک مسکن - طبقه دوم | کدپستی:7451955657

تلفن ثابت:  07153233001
همراه:       09171308145

اخبار سایت را دنبال کنید