آموزش آنلاین زبان

آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی با ارائه خدمات آنلاین، مجری برگزاری دوره های تربیت مربی زبان انگلیسی و مکالمه در رده های سنی جوانان و بزرگسالان می باشد.
# اشتراک مجموعه قیمت
1 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter A کلاسهای Let's Go 205000 تومان
2 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter A کلاسهای Let's Go 105000 تومان
3 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter B کلاسهای Let's Go 205000 تومان
4 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go Starter B کلاسهای Let's Go 105000 تومان
5 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1A کلاسهای Let's Go 205000 تومان
6 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1A کلاسهای Let's Go 105000 تومان
7 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1B کلاسهای Let's Go 205000 تومان
8 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 1B کلاسهای Let's Go 105000 تومان
9 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2A کلاسهای Let's Go 205000 تومان
10 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2A کلاسهای Let's Go 105000 تومان
11 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2B کلاسهای Let's Go 205000 تومان
12 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 2B کلاسهای Let's Go 105000 تومان
13 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3A کلاسهای Let's Go 205000 تومان
14 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3A کلاسهای Let's Go 105000 تومان
15 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3B کلاسهای Let's Go 205000 تومان
16 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 3B کلاسهای Let's Go 105000 تومان
17 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4A کلاسهای Let's Go 205000 تومان
18 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4A کلاسهای Let's Go 105000 تومان
19 پرداخت کامل هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4B کلاسهای Let's Go 205000 تومان
20 پرداخت قسطی هزینه ثبت نام کلاس Lets Go 4B کلاسهای Let's Go 105000 تومان